PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Maćkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Maćkowicach.

·           Data publikacji strony internetowej: 2017-09-10

·           Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·           Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. Niektóre materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, cześć plików nie jest dostępna cyfrowo. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy. Odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·           Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17

·           Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·           Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Haśkiewicz.

·           E-mail: mackowicezs@poczta.onet.pl

·           Telefon: 16 671-70-92

Każdy ma prawo:

·           zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·           zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·           wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·           dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·           wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·           wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·           Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkowicach

·           Adres: 37-713 Maćkowice 64

·           E-mail: mackowicezs@poczta.onet.pl

·           Telefon: 16 671-70-92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisłąwa Kostki w Maćkowicach zlokalizowana jest pod nr 64 w Maćkowicach. Do budynku prowadzi wejscie główne usytułowane od strony drogi powiatowej Rokietnica - Maćkowice 1783R. Do szkoły również prowadzą dwa dodatkowe wejścia – jedno znajduje się od strony sali gimnastycznej a drugie od tyłu budynku. Szkoła posiada dwie kondygnacje nadziemne, połączone klatką schodową. W budynku nie ma windy, dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest podjazd (od strony sali gimnastycznej). Ponadto w ciągu komunikacyjnym znajdują się: korytarz, toaleta i pomieszczenia na parterze. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brail'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Na parkingu przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.